دوره شماره یک فروش

معرفی دوره

مراحل فروش

نگرش درست در فروش

مرحله اول در فروش (بخش اول)

مرحله اول در فروش (بخش دوم)

شناخت نیازهای مشتری (بخش اول)

شناخت نیازهای مشتری (بخش دوم)

معرفی محصول
(بخش اول)

معرفی محصول
(بخش دوم)

نهایی سازی

پاسخگویی به اعتراضات